Service

บริการตรวจสอบและวิเคราะห์น้ำยา  โดยนักเคมีประจำห้องแลป บริการหาค่าโลหะหนัก ด้วยเครื่องอะตอมมิกแอปซอพชั่น (AAS) ของ Buck Scientific บริการทดสอบการทนสนิมของชิ้นงาน ด้วยเครื่อง salt spray test ระดับมาตรฐานสากล ของ The Singleton Corporation, Member of ASTM รับปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานชุบเคลือบผิวโลหะทุกชนิด.

<New>วันหยุดประจำปี 2562